ТІС Еко Питання-відповідь

ОПИТУВАННЯ

Ви вважаєте, що проекти дегазації полігонів ТПВ повинні фінансуватися за рахунок:
 
Питання-відповідь

1) Чим відрізняється біогаз від природного газу?

Біогаз – суміш метану та вуглекислого газу при середній концентрації 40-70 та 60-30 % відповідно, з невеликою кількістю домішків (азот, сполуки кремнію та сірки), які утворюються в процесі анаеробного бродіння біомаси. Теплотворна спроможність біогазу приблизно в півтора-два рази нижче за теплотворну спроможність природного газу і складає 5-6 тис. ккал/м3.

Природний газ на 86-99 % складається з метану, кількість СО2 - менше 1 %, азоту – 1-14 %. Теплотворна спроможність природного газу дорівнює 7-8 тис. ккал/м3.

2) Скільки біогазу утворюється з 1 тони ТПВ?

Кількість біогазу залежить від морфологічного складу ТПВ. Загальноприйнята норма утворення біогазу з 1 тони ТПВ - від 140 до 280 м3 біогазу з відсотковим вмістом метану 50 %.

3) Чи відрізняється процес газоутворення на полігоні ТПВ від схожого в біореакторах для с/г відходів?

По суті, сам полігон, вкритий глиною та шаром ґрунту, є біореактором велетенських розмірів. Процеси бродіння біомаси усередині полігону ТПВ та біореактору аналогічні, за винятком того, що в біореакторі зазвичай розкладається один або декілька різновидів сировини, в той час коли в тілі полігону – десятки, або навіть сотні різних видів відходів, що мають різні вимоги до процесу анаеробного розкладання. Тому процеси газоутворення в тілі полігону є слабопрогнозованими.

4) Які відходи придатні для отримання біогазу?

Для отримання біогазу придатні будь-які органічні сполуки, що легко розкладаються: гній, пташиний послід, зернова та малясна післяспиртова барда, пивна дробина, буряковий жом, фекальні стоки, відходи рибного і забійного цеху, трава, побутові відходи, відходи молокозаводів, відходи виробництва біодизеля, відходи від виробництва соків, виноградна вичавка, водорості, відходи виробництва крохмалю і патоки, відходи переробки картоплі, виробництва чіпсів, кавова пульпа.

5) Які звалища ТПВ підходять для будівництва системи дегазації та видобутку біогазу?

Теоретично для організації видобутку біогазу підходять будь-які звалища ТПВ. Однак економічну доцільність для розробки мають звалища ТПВ з об’ємом накопичених відходів не менш аніж 700 тис. т, висотою не нижче 10 м та середньорічним накопичуванням відходів не менше 20-25 тис. т.

6) Чи можна будувати системи дегазації на діючому полігоні?

Так, можна. Проектування та будівництво системи збору біогазу проводять по одному з варіантів:

1. одночасно зі складуванням ТПВ;

2. після заповнення робочої карти, по завершенню формування газоносного пласту.

По першому варіанту в основі робочої карти монтують колодязі зі збірних залізобетонних кілець діаметром 0,7... 1 м. Нарощування колодязів ведуть по мірі заповнення ТПВ робочої карти. Можлива закладка горизонтальних траншей.

7) Чи можливо і доцільно проектувати систему дегазації для нових звалищ ТПВ та тих, що проектуються?

Не тільки можливо, а й необхідно! Проектування та поступове будівництво системи дегазації паралельно із заповненням нового полігону не лише істотно здешевлює вартість системи дегазації, а ще й в значній мірі підвищує ККД збору біогазу, що утворюється, за рахунок установки горизонтальних траншей.

8) У чому перевага горизонтальних траншей над вертикальними колодязями?

Вертикальні колодязі облаштовуються методом послідовного буріння вертикальних скважин з послідуючим встановленням труб та заповненням щебенем. Горизонтальні труби укладаються на шари відходів по мірі заповнення полігону, необхідности в бурильній техниці немає.

9) Наскільки точно можна визначити можливу кількість біогазу, що буде добуватись за допомогою теоретичних методів моделювання?

Оскільки в тілі полігону присутні десятки різновидів відходів, з різною швидкістю та умовами розкладання, теоретичний розрахунок на основі наближеного моделювання процесів газоутворення в тілі полігону може дати лише приблизні, допустимі межігазоутворення (мінімальна та максимальна кількість біогазу, що утворюється в різні проміжки часу). Реальне значення обємів біогазу, що буде видобуватись буде залежати від множини факторів, в тому числі і ефективності системи збору біогазу. У випадку коректного моделювання, воно буде розміщене в межах між теоретично розрахованими максимумом і мінімумом.

10) Чи можливо впливати на кількість біогазу, що добувається?

Так, для збільшення кількості біогазу, що добувається, в першу чергу необхідно провести комплекс заходів по збільшенню ефективності системи збору. Існують можливості прискорення процесу бродіння в надрах полігону, однак це часто економічно недоцільно.

11) Як можна використовувати біогаз?

Біогаз може використовуватись в якості палива для енергетичних установок (котрлоагрегати, промислові печі, стаціонарні двигуни-генератори), після попередньої підготовки – як транспортне паливо, для заправки у балони.

12) Скільки тепло- та електроенергії можливо отримати з 1 м3 біогазу?

При використанні біогазу в котельнях можливо виробити до 4,5-5 кВт∙чгод/м3 теплової енергії. При утилізації біогазу в когенераторних установках можна отримати до 2,2 кВт∙год3 електроенергії та 2,5-3 кВт∙год/м3 теплової энергії.

13) Які джерела енергії відносяться до альтернативних?

До альтернативних джерел енергії відносяться: енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль, приливів и річок, енергія біомаси, біогазу з органічних відходів, біогазу каналізаційно-очисних споруд, вторинні енергетичні ресурсидоменні гази, гази що коксуються, метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів.

14) Що таке «зелений» тариф?

«Зелений» тариф – це спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, які використовують альтернативні джерела енергії (окрім доменних газів, та тих, що коксуються, з використанням гідроенергії – та що вироблена лише малими гідроелектростанціями).

15) Як визначається величина «зеленого» тарифу?

Величина «зеленого тарифу» встановлюється  на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу, помноженого на підвищуючий коефіцієнт (для електроенергії, отриманої з біомаси, на сьогодні він дорівнює 2,3)

16) Кому можна реалізовувати електроенергію за «зеленим» тарифом?

Електрична енергія, вироблена з альтернативних джерел енергії, може бути реалізована з використанням «зеленого» тарифу за прямими договорами зі споживачами. При цьому споживачу енергії уповноважений орган видає документ, який підтверджує закупівлю енергії, що вироблена з альтернативних джерел. Потім визначається порядок використання вказаного документу. Крім того, таку електроенергію, яку не було продано по договірних цінах безпосередньо споживачам, або енергопостачальним компаніям, які здійснюють діяльність по забезпеченню електоенергією за регульованими тарифами, Оптовий ринок електричної енергії України зобовязаний викупляти.

17) Що таке "зелені інвестиції"?

На сьогоднішній день під механізмом «зелених інвестицій» розуміється механізм фінансування, в якому дохід від продажу надлишкових одиниць встановленої кількості (ОВК) знову інвестується в проекти та/або програми скорочення викидів парникових газів в країнах з перехідною економікою.

Однак, поки що не існує ані офіційного визначення, ані єдиної думки або вимог, згідно Кіотського протоколу для реалізації механізму «зелених інвестицій».

18) Що таке Кіотський Протокол?

Кіотський протокол — міжнародний документ, який було прийнято в Кіото (Японія) у грудні 1997 року як додаток до Рамкової конвенції ООН про зміни клімату (РКЗК). Він зобов’язує розвинені країни, та крайни з перехідною економікою скоротити чи стабілізувати викиди парникових газів в 2008-2012 роках у порівнянні з 1990 роком. Період підписання протоколу відкрився 16 березня 1998 року і закінчився             15 березня 1999 року.

19) Що таке одиниці скорочення викидів?

Одиниця скорочення викидів (ОСВ) – умовно прийнята величина, яка відображає скорочення викидів парникових газів в результаті реалізації проекту спільного впровадження. Кожна ОСВ підтверджує скорочення викидів парникових газів, еквівалентних 1 метричній тоні діоксиду вуглецю (вуглекислого газу).

20) Що таке Одиниці встановленої кількості (ОВК)?

Встановлена кількість – це кількість парникових газів, які можуть викинути до атмосфери країни, у відповідності до Кіотського протоколу, протягом першого періоду зобов’язань (2008-2012). Для більшості країн з перехідною економікою, таких як Росія та Україна, прогнозоване зростання викидів до 2012 року буде значно нижчим за встановлену кількість. Позитивну різницю між встановленою кількістю та прогнозованими викидами парникових газів зазвичай називають «запас» (цей термін використовується приймаючими країнами) або «гаряче повітря». Цей запас може продаватись покупцям з інших країн.

21) Які механізми Кіотського Протоколу?

Протокол передбачає так звані гнучкі механізми:

- торгівлю квотами, при якій держава або окремі господарюючі субєкти на його території мають право придбати або продати квоти на викиди парникових газів на національному, регіональному або міжнародному ринках;

- проекти спільного впровадження — проекти по скороченню викидів парникових газів, які виконуються на території однієї з країн Додатку І РКЗК, повністю або частково за рахунок інвестицій іншої країни Додатку І РКЗК;

- механізми чистого розвитку — проекти по скороченню викидів парникових газів, які виконуються на території однієї з країн РКИК (зазвичай тієї, що розвивається), яка не входить до Додатку І, повністю або частково за рахунок інвестицій країни Додатку І РКЗК.

Україна є Стороною Рамкової конвенції ООН про зміну клімату з 11 серпня 1997 року. 15 березня 1999 року Україна підписала Кіотський протокол до Конвенції, а 4 лютого 2004 року Верховна Рада України ратифікувалавала його і ці міжнародні угоди стали частиною національного законодавства України.

Кіотський протокол вступив в дію 16 лютого 2005 року.

22) Чим небезпечні для атмосфери парникові гази?

Парникові гази несуть в собі декілька загроз. Головна загроза, пов’язана зі збільшенням вмісту парникових газів в атмосфері, наступна – парникові гази, накопичуючись у верхніх шарах атмосфери, пропускають ультрафіолетові випромінювання від Сонця, але не пропускають інфракрасні випромінювання від нагрітої поверхні Землі назад до космосу. В результаті виникає ефект, схожий з ефектом теплиці у загальнопланетному масштабі. Через це підвищується температура повітря на Землі, спричиняючи зміни клімату на всіх континентах і танення полюсних льодовиків.

23) Що таке когенерація?

Когенерація — процес спільного вироблення електричної та теплової енергії. Когенерація широко застосовується в енергетиці, наприклад на ТЕЦ (теплоелектроцентралях), де робоче тепло, після використання у виробленні електроенергії, використовується для потреб теплопостачання, що значно підвищує ККД застосування палива.

 

 
ТИС Эко, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting